Tầm nhìn và nhiệm vụ

Tầm Nhìn

  • Trở thành Người Đứng Đầu của ngành Công Nghiệp Big Data.
  • Nhiệm Vụ

  • Tạo cơ hội kinh doanh cho hơn 2 triệu doanh nghiệp vừa và giúp họ phát triển đáng kể.
  • Tiếp tục nâng cao giá trị của các sản phẩm của chúng tôi để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.
  • Đảm bảo thu nhập lâu dài và ổn định cho các cổ đông.