Tầm nhìn và nhiệm vụ

Tầm Nhìn

  • Trở thành Người Đứng Đầu của ngành Công Nghiệp Big Data.
  • Nhiệm Vụ

  • Để đạt được mục tiêu người dùng hoạt động 500 triệu
  • Tạo cơ hội kinh doanh cho hơn 2 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ để hỗ trợ họ phát triển đáng kể
  • Đảm bảo thu nhập kaau dài và ổn định cho các cổ đông