Paghirang kay Alexander D. Henderson bilang CFO ng Kumpanya