Tầm Nhìn

Trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực Ứng Dụng Nhắn Tin Xã Hội.


Sứ mệnh

Tiếp tục nâng cao giá trị các sản phẩm của chúng tôi để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

Đảm bảo thu nhập lâu dài và ổn định cho các cổ đông.