การแต่งตั้ง Alexander D. Henderson ในฐานะ CFO ของบริษัท