Languages

เรียนภาษาอย่างมีเป้าหมาย


พันธกิจของเราคือ การสร้างแพลตฟอร์มเรียนภาษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติที่องค์กรต่างๆใช้ในโปรแกรมเรียนภาษาของพวกเขา ในวันนี้ Transparent Language ทำให้องค์กรรัฐบาล สถาบันการศึกษา ห้องสมุด และบริษัททั่วโลกสามารถฝึกฝนได้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิผลที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

แหล่งการเรียนรู้ภาษาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


นอกจากการให้ประสบการณ์การเรียนภาษาที่ดีที่สุด มีความผสนผสานอย่างลงตัวที่สุด และมีการออกแบบการเรียนสำหรับรายบุคคลแล้ว เรายังนำเสนอแหล่งการเรียนฟรีที่มีความเพรียบพร้อม ตั้งแต่คำศัพท์ประจำวัน ไปจนถึงบล็อคภาษาและวัฒนธรรมชองเรา เพื่อให้การเรียนภาษากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ