YIPPI trở thành ứng dụng nhắn tin chính thức của lễ hội hoa Panabenga