Bổ nhiệm ông Alexander D. Henderson làm Giám đốc tài chính của công ty