Toga tuyên bố chuyển địa điểm để mở rộng và phát triển