CÔNG TY TNHH TOGA – CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN KẾT THÚC THÀNH CÔNG!