Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm Nhìn

  • Trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực Ứng Dụng Nhắn Tin Xã Hội.
  • Sứ mệnh

  • Tiếp tục nâng cao giá trị các sản phẩm của chúng tôi để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.
  • Đảm bảo thu nhập lâu dài và ổn định cho các cổ đông.